"จงพากันสร้างเรือนใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    17 ก.พ. 2563

 "จงพากันสร้างเรือนใจ"

" .. เพราะฉะนั้น "จงพากันสร้างเรือนใจ ศีลให้มี ธรรมให้มี พุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้มีภายในใจ" อย่าปราศจากธรรมอันเลิศเลอนี้ "นี้ละเรียกว่าธรรมเลิศเลอ"

เมื่อ "จิตของเราระลึกถึงพุทโธได้" ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทุก ๆ พระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วมากมาย "ระลึกธัมโม" ก็เท่ากับระลึกธรรมพระนิพพานประจำพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ที่ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วด้วยกัน "สังโฆก็เหมือนกัน" รวมเป็นพระนิพพานอันเดียว เป็นธรรมธาตุอันเดียวกัน

"ใจของเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ชื่อว่าสร้างเรือนใจขึ้นมา สร้างหลักใจขึ้นมา" หลายประเภทหลักใจเรือนใจที่เราจะสร้างได้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรา "การให้ทานไม่ว่าให้ทานประเภทใด เรียกว่าการสร้างเรือนใจ" ให้ทานมากให้ทานน้อยให้ทานมากี่ครั้งกี่หนกี่กัปกี่กัลป์ไม่มีประมาณก็ตาม

"เรื่องหลักของกรรมหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นธรรมชาติ" จะเรียกว่าจดจารึกก็รู้สึกว่าหยาบ ๆ ไป เป็นหลักธรรมชาติ "เราทำอะไรนั้นแลคือความจริง บุญเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ" ทำบาปเมื่อไรบาปเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1361&CatID=2DT014902

วิริยะ12

17 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4892 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย