"ผู้จะถึงพระไตรสรณาคมน์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "ผู้จะถึงพระไตรสรณาคมน์"

" .. ผู้จะถึงพระไตรสรณาคมน์ "ต้องถือหลัก ๕ ประการนี้ให้มั่นคง" คือ :

- ไม่ประมาทพระพุทธเจ้า ๑
- ไม่ประมาทพระธรรม ๑
- ไม่ประมาทพระสงฆ์ ๑
- ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือ "เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม" เชื่อว่า เราทำดีต้องได้ดี เราทำชั่วต้องได้ชั่ว ไม่เชื่อว่า ของภายนอกจะมาป้องกันภัยพิบัติเราได้ ๑
- ไม่ทำบุญภายนอกพระพุทธศาสนา ๑

การเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมว่า "เราทำดีย่อมได้ดี เราทำชั่วย่อมได้ความชั่ว ชัดเจนในใจของตนแล้ว ศีล ๕ ย่อมไหลมาเอง" ๓ ข้อเบื้องต้น แลข้อหนึ่งเบื้องปลาย ไม่เป็นของสำคัญ .. "

"สิ้นโลกเหลือธรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
   

5,389


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย