เวรระงับได้ด้วยขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  เมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้
ใครเขาไม่ได้ว่าเป็น "นักปราชญ์" เลย เขาว่าเป็น "คนพาล"
ไม่ใช่เป็นคนพาลเฉพาะผู้เริ่มด่านะ ผู้ด่าตอบก็เป็นคนพาลเหมือนกัน
ในตำราพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงว่า บุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละ
เป็นบุคคลที่น่าตำหนิมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรก

ทำไมล่ะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสอย่างนั้น
จริง..พระองค์ตรัสอย่างนั้นมันถูกต้องเลย

เพราะว่า เมื่อบุคคลที่ ๒ เนี่ยไม่ด่าตอบแล้ว..เวรมันก็ไม่มี
การทะเลาะวิวาททั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้น มันก็เลิกแล้วแก่กันไป
เป็นอย่างนั้น..สาเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันตอบ
เวรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่า คนที่ ๒ นี่ไม่ยอมลดละ
ไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตน ..ด่าตอบ
เหตุนั้นมันจึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ

พระศาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้แล้วมาพิเคราะห์ดู
แล้วก็เห็นเหตุผลโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้น่ะ เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้ว
ผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นก็ทำตามพุทธโอวาทได้เลย
อดกลั้นทนทาน ยอมยกโทษอภัยให้แก่ผู้ผิดเรื่อยไป
เวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นต่อไป

นี่..การที่เราจะไม่โต้ตอบไม่ด่าตอบได้ก็เพราะอาศัย "ขันติธรรม" นั่นเอง
ผู้ใดมีความอดกลั้นทนทานอยู่ในใจแล้ว ผู้นั้นก็ระงับเวรทั้งหลายดังกล่าวมาได้เลย

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   

5,389


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย