"นะโม ความนอบน้อม" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    11 มิ.ย. 2562

.
 "นะโม ความนอบน้อม"

" .. "นะโม คือความนอบน้อม" ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระบรมครูสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้ที่นอบน้อมต่อพระพุทธองค์ "ได้แก่ ผู้พิจารณาธรรม ผู้มีสติ ผู้ละทิฏฐิ" ผู้เข้าถึงอริยสัจจะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ได้แก่ผู้ไม่ยึดในขันธ์ เช่น ผู้เห็นทุกข์ในทุกข์ เห็นธรรมในธรรม ตามความเป็นจริง"

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ ! (เป็นทุกข์ พระเจ้าขา) ขันธ์ทั้ง ๕ มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าขา) ทุกข์ในขันธ์ มีรูปก็ไม่เที่ยง มีเวทนาก็ไม่เที่ยง มีสัญญาก็ไม่เที่ยง มีสังขารก็ไม่เที่ยง มีวิญญาณก็ไม่เที่ยง "หากยังมีชื่อว่า มี ๆ ๆ อยู่" .. "

"พุทธาจาโรลิขิต
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 
   DT014902

วิริยะ12

11 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย