"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๘" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    13 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๘"
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "การละกิเลสเป็นของละง่าย การเอากิเลสเป็นของยาก" คนทุกคนที่เกิดมาหาเอาแต่กิเลสมาเพิ่มใหม่เรื่อยไป เมื่อเราเกิดมามีกิเลสตัวเดียว "ผู้ชายก็ชายคนเดียว ไม่ได้กอดคอหญิงมาและเมื่อเกิดเป็นหญิง ก็เป็นหญิงคนเดียว ไม่ได้กอดคอชายมาแต่เกิด" ทั้งชายและหญิงเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เปลือยกายออกมาทุกคน

ในเวลานั้นยังไม่มีสมบัติใด ๆ เป็นของตัว "เมื่อใหญ่แล้วจิตดิ้นรนวุ่นวายหาเอาสมบัติในโลกนี้ จึงได้เกิดความยุ่งยากร้อยแปดพันประการอย่างนี้แหละ" เราท่านทั้งหลาย อาจารย์เองจึงแสดงธรรมว่า "ละกิเลสเป็นของง่าย" ให้ดูตัวอย่างที่อ้างมาให้เห็น

เมื่อพิจารณาเห็นแจ้งดังกล่าวสอนมานี้แล้ว "จงพากันตื่นลุกขึ้น กราบพระ ๓ หน ไหว้พระสวดมนต์ เข้าที่นั่งสมาธิ ละกิเลสที่ย่องเข้ามาใหม่นี้ออกไปให้หมด" ถ้ายังไม่หมด ให้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับกิเลส ให้หมดไปในขณะที่ยืนอยู่นี้

ถ้ายังไม่หมดให้ก้าวเท้าเดินจงกรมภาวนา ต่อสู้กับกิเลส ละความโกรธ ความโลภ ความหลง ให้หมดสิ้นไปใน ทางเดินจงกรมนั้น "ถ้ากิเลสยังไม่ตาย เราผู้เดินจงกรมภาวนาก็ให้เดินต่อไป จนหมดลมหายใจล้มตายลงตรงทางเดินจงกรมนั้นเลย" .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 


• "เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)


• "ให้มีสติรู้ทันโดยเร็ว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ ํ กรรมของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย