คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ (สมเด็จพระญาณสังวร)

 ภัสรามณี    29 มิ.ย. 2561

คนไม่ดีเป็นคนให้ความทุกข์ความร้อน คนไม่ดีจึงเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้ คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ ทุกคนจำเป็นต้องมีที่พึ่งในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง การมีคนดีเป็นมิตรจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ที่จะยอมเป็นที่พึ่งของผู้ใดผู้หนึ่ง คือจะให้ผู้ใดพึ่งจะต้องเห็นสมควร นั่นก็คือจะต้องเห็นว่าผู้ที่ตนจะให้พึ่งให้ความช่วยเหลือนั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่เห็นความสมควรก็คงไม่ช่วย นี้คือที่พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน" ผู้มีปัญญาเห็นความหมายของพุทธภาษิตนี้จึงตั้งใจทำตนให้เป็นที่พึ่งของตน คือ ทำตนให้เป็นคนดีนั่นแหละเป็นประการสำคัญ


“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙”   


ที่มา : คัดลอกเนื้อหาจาก "พระนิพนธ์เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร" หน้า ๖๕-๖๖.

DT018306

ภัสรามณี

29 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5391 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย