ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เสาร์ – อาทิตย์ (9 – 10 เมษายน 2565) ซอยวงศ์สว่าง 19 บางซื่อ กรุงเทพ เวลา 08.00 – 21.00 น

 มหาราชันย์   31 มี.ค. 2565

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เสาร์ – อาทิตย์ (9 – 10 เมษายน 2565) ซอยวงศ์สว่าง 19 บางซื่อ กรุงเทพ เวลา 08.00 – 21.00 น.
... รับจำนวนจำกัดเพียงวันละ 5 คนเท่านั้น
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 – 2373
...
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
08.00 – 12.00 น.
-ปฏิบัติอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติ คืออย่างไร?
- Mind Map ธรรมะคืออะไร?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน?
-ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
... ภาคปฏิบัติ – ฝึกฌานสมาบัติ 8 และปริวัฏฏะญาณ 12
1.ละนิวรณ์ 5 บรรลุรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 มีแสงสว่างเป็นอารมณ์
2.อบรมจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน
3.แล้วน้อมจิตตามข้อ 2.นั้นเจริญอริยสัจ 4 โดยปริวัฏฏะญาณ 12 มีฌาน 4 เป็นบาท
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ... ภาคทฤษฎี – ปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร?
1. Mind Map การปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจโตวิมุติ อันไม่กำเริบ เป็นแก่นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
2.นิพพานในพระพุทธศาสนาคืออะไร ??
... ภาคปฏิบัติ – เจริญอนัตตลักขณะสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1.ปฏิจจสมุปบาท นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
2.ความสัมพันธ์ของอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท
3.ความแตกต่างระหว่าง สัตว์ หรือสัตตานัง และคู่บุรุษ 4 คู่
4.กิจของปัญญาวิมุติและกิจของเจโตวิมุติ
... ภาคปฏิบัติ – เจริญเจโตวิมุติโดยมีฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท
21.00 น. กลับบ้าน
...
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
08.00 – 12.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1. Mind Map ความรู้เรื่องวิชชาและจรณะ อุปมาพระบรมราชโองการหรือคำสั่ง กับพระธรรมเทศนา วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ 10 ได้อย่างไร??
2.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
... ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน 4 เป็นบาท
1.เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก 17 ขั้นตอน
2.เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์ 16 ขั้นตอน มีฌาน ๔ เป็นบาท
3.เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ มีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญโพชฌงค์ 7 อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์ โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารลางวัน
13.00 – 16.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1. Mind Map เรียนรู้การเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร
-สติปัฏฐาน 4 ในพระอภิธรรม
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
2. Mind Map ความรู้เรื่องสามัญผล
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
3. สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
1.เจริญมัคคจิต 4 โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1.วิชชาและจรณะทำให้บารมี 10 เต็มได้อย่างไร ??
2.บารมี 10 เพื่อการบรรลุธรรม ความเพียร สัจจะ ขันติ และอธิษฐาน เป็นหัวหน้า
3.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
1.การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนยด้วยพระคาถาธรรมบทในบทอรหัตตมัคค
2.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ 50 เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
-ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
-น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
-ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
-ก้าวลงสู่สุขสัญญา และละหุสัญญา
-อำนาจแห่งการอธิษฐาน
21.00 น. กลับบ้าน
   

DT09714

มหาราชันย์

31 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5827 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย