ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รับสมัครอาสาสมัครโครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์

 มหาราชันย์  

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รับสมัครอาสาสมัครโครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์

รับสมัครอาสาสมัคร ทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ เป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ – ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้
รับสมัครอาสาสมัคร ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 50 ปี ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

คุณสมบัติผู้สนใจทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
เป็นภิกษุ หรือภิกษุณี หรือแม่ชี หรืออุบาสก หรืออุบาสิกา สนใจเปิดหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่าน
1.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า
2.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรม
3.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์
4.ต้องการสั่งสมศีลอริยะอันเป็นบุญกุศลเพื่อมัคค – ผล นิพพาน
5.มีทีมงาน 3 – 5 คนขึ้นไปสามารถทำงานเป็นทีมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานได้ในพื้นที่
จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สมุทรปราการ จ.กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี จ.ปะจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.ระนอง

งบประมาณโครงการ โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
วัด หรือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งละประมาณ 30 ล้านบาท

สถานที่ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
1.ศูนย์พัฒนาจิต ต.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก
2.ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
3.วัดกกกุงวนาราม ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ผู้สนใจสั่งสมบุญบารมีร่วมกัน ติดต่อโทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
.........................................................................................................................................
หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ ระยะสั้น 6 เดือน
ศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
เป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ – ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้
ปีละ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มกราคม - 30 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่นที่ 2 เริ่ม 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี
.
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 21 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
หลักสูตรธรรมปฏิบัติ รุ่นวิปัสสนาจารย์
1.พระไตรปิฎกศึกษาเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
2.ความหมายของธรรมะ
-เหตุและผลคืออะไร ?
-พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
-ใบไม้ในกำมือคืออะไร ?
-ปฏิบัติอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติคืออย่างไร ?
- ธรรมะคืออะไร ?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน ?
3.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
4.ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12
สัมมาทิฏฐิแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อการบรรลุธรรมแบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ ??
5.อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท
พระคาถา 1 บทมีอริยสัจ 4 เป็นองค์ประกอบอย่างไร ??
6.สติปัฏฐาน 4
การปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร
-สติปัฏฐาน 4 ในอภิธรรม
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
7.สามัญผล
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
8.แก่นพรหมจรรย์ เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
-แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท
9.การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ
-วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ได้อย่างไร ?
10.อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา
การปฏิบัติในอานาปานสติ แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก -แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท
-เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
-เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
-เจริญโพชฌงค์ 7 ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์
11. อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอย่างไร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหน ?
-มรรคมีองค์ 8 ที่ตั้งไว้ถูกและตั้งไว้ผิด
12.สัจจะ๔, สามัญลักษณะ – อริยสัจ 4 – ปฏิจจสมุปบาท – กาลเวลา
13. อาหาร๔, สังขาร 3 ,ภพ 3 ภูมิ 4
14.ประเภทของฌาน
-โลกียะฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4
-โลกุตตระฌาน วิปัสสนาจิต มัคคจิต ผลจิต
15. .ปฏิจจสมุปบาท
-นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
-ปฏิจจสมุปบาทในพระสูตร
-ปฏิจจสมุปบาทในพระอภิธรรม
-ปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ 4
16.อาสาวักขยญาณ
-ต้มยำกุ้ง เปรียบเทียบกับ อาสาวักขยญาณ
-ปัญญาในการรู้จักความชำนาญแห่งอินทรีย์ 3 โดยอาการ 64
17.องค์ธรรมต่าง ๆ ในมัคคจิต 4 (มากกว่า 60 )
18.มัคคภาวนา 19 ประการ
19.ญาณ 73
20.สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้
..............................................................................................................................
Vipassana Jetovimut ; Dhamma Practice Professor Course
Invite to practice “ Vipassana Jetovimut ; Dhamma Practice Professor Course” January 3 – June 30 and July 3 – December 30 Every year. At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.

Interested in studying and practicing. Tel. 089 - 766 – 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu

Daily practice (May be adjusted according to the ability of the students.)
04.30-05.00 hrs. Wake up
05.00-07.00 hrs. Practical Vipassana Jetovimut
1. Charity Anapanasati practice,
Panyavimut method, Have 1-4 contemplation is base. Jetovimut method, Have 1-8 contemplation is base.
-. Anapanasati practice to be very effective.
-. Anapanasati practice to be 4 Stipatthan.
- 4 Stipatthan practice to be 7 Phochchong.
-7 Phochchong practice to be Vissha and Vimut. ( perception and release )
Or 2.Wellborn practice,
And 3. Lecture Topic ; Dharma talk, Question and Answer 20 different subjects.
07.00-09.00 hrs. Breakfast - Shower
09.00-12.00 hrs. Practical Vipassana Jetovimut
1. To meditate fully to attain spiritual mastery. (MAKKJIT 4) By 4 Charity Ariyasat practice and Have 1-4 contemplation is base.
2. Lecture Topic ; Dharma talk, Question and Answer 20 different subjects.
12.00-13.00 hrs. Lunch
13.00-16.00 hrs. Practical Vipassana Jetovimut
1. Charity Anattaluckkhana Sermon practice and Have 1-4 contemplation is base.
2. Lecture Topic ; Dharma talk, Question and Answer 20 different subjects.
16.00-18.00 hrs. Dinner and bath
18.00-21.00 hrs. Practical Vipassana Jetovimut
1. Charity Patijjasamuppabath Sermon practice and Have 1-4 contemplation is base.
- Patijjasamuppabath Sermon of the cause of suffering and Have 1-4 contemplation is base.
- Patijjasamuppabath Sermon of the way to cessation of the suffering and Have 1-4 contemplation is base.
2. And/Or Practical Vipassana Jetovimu by Have 1-8 contemplation and 8 kasinas is base.
21.00-23.00 hrs. Lecture Topic ; Dharma talk, Question and Answer 20 different subjects.
23.00-04.30 hrs. Sleep.
.................................
Invite to studying and practicing “ Vipassana Jetovimut ; Dhamma Practice Professor Course”
2 courses per year.
Season 1 starts January 3 - June 30 every year.
Season 2 starts July 3 - December 30 every year.
.
Studying and Practicing Subjects is 20 subjects
Theory Studying is 32 hours per subject per 2 credits.
Practicing is 32 hours per subject per 1 credit.

Vipassana Jetovimut Course subjects of Dhamma Practice Professor Course.
1. Principle of Tipitaka Studying, Pali, Commentary, The Petition, Describe and Explain (พระไตรปิฎกศึกษาเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย)
2. Meaning of Dharma (ความหมายของธรรมะ)
- What is the cause and effect? (เหตุและผลคืออะไร ?)
- Buddhism is ? (พระพุทธศาสนาคืออะไร ?)
- Useful knowledge ; The 4 Charity Ariyasat (Four Noble Truths)(ใบไม้ในกำมือ คือ อริยสัจ 4)
- The 4 Charity Ariyasat practice by Panyavimut method and Jetovimut method are ?
(ปฏิบัติในอริยสัจ 4 อย่างไรให้เป็นปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ)
- What is Dharma? (ธรรมะคืออะไร ?)
- How do you call that person a practitioner? (แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ?)
-How to achieve S̄odābạn (ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน ?)
3. Type of mental, Element of mental or Khan (ประเภทของจิต, ชนิดและองค์ประกอบของขันธ์)
4. Dhammacakkappavattana Sutta, Knowing and seeing under 12 modes (ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12)
- How much sammathitthi (right views) will it be enough to attain Panyavimut method and Jetovimut method? (สัมมาทิฏฐิแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อการบรรลุธรรมแบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ?)
5. The 4 Charity Ariyasat (Four Noble Truths) in Shot Witchcraft Sermon. (อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท)
How Element of the 4 Charity Ariyasat (Four Noble Truths) in One Shot Witchcraft Sermon. (คาถาธรรมบท 1 บทมีอริยสัจ 4 เป็นองค์ประกอบอย่างไร ?)
6. The 4 Stipatthan. (สติปัฏฐาน 4)
What is the difference between Panyavimut method and Jetovimut method in 4 Stipatthan? (การปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร?)
-4 Stipatthan in Sermon. (สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร)
-4 Stipatthan in Metaphysics (สติปัฏฐาน 4 ในอภิธรรม)
-4 Stipatthan practice by Panyavimut method, Have 1-4 contemplation is base. And Jetovimut method, Have 1-8 contemplation is base. (การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท)
-4 Stipatthan practice by Happyness method and To be Attaining Dharma respectively of mental or Khan. (การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์)
7. Common Effect of Panyavimut method and Jetovimut method (สามัญผล)
-8 Vissha (perception) practice by Happyness method and To be Attaining Dharma respectively of Yana ( Vissha or perception) (-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ )
Purify mental to Have 1-2-3-4 contemplation quality. ( Pure, White, Stable, Authorized, Soft, Appropriate. =เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ เป็นจิตที่ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน) And then use this mental to make 8 perceptions. (แล้วน้อมจิตนั้นไปเพื่อวิชชา 8)
-. Vipassana Jetovimut Yana. (perception = วิปัสสนาญาณ)
-. Create new mind. (มโนมยิทธิ)
-. Create mind power to be Success. (อิทธิวิธี)
-. Can be heard (หูทิพย์)
-. Know the mental of others. (รู้จักจิตใจผู้อื่น)
-. Remembrance (ระลึกชาติได้)
-. Know Advent and Fertility (รู้จักจุติ (ตาย) และรู้จักปฏิสนธิ (เกิด) ของหมู่สัตว์ทั้งหลาย)
-.Emancipation (อาสวักขยญาณ = รู้จักความหมดสิ้นอาสวะ)
8. Chastity Core of Mind Purity (แก่นพรหมจรรย์=เจโตวิมุติอันไม่กำเริบ) เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ
Panyavimut method and Jetovimut method are Attaining Dharma respectively of mental or Khan and respectively of Yana match up. (-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป)
Panyavimut method, Have 1-4 contemplation is base. Jetovimut method, Have 1-8 contemplation is base. (-แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท)
9. Release 10 Strapping by Intelligence and conduct (การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ)
How Intelligence and conduct can break the strapping? (-วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ได้อย่างไร ? )
10. Happy Type of Charity Anapanasati practice (อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา)
How different of Panyavimut method and Jetovimut method in Happy Type of Charity Anapanasati practice. (การปฏิบัติในอานาปานสติ แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ?)
Panyavimut method, Have 1-4 contemplation is base. Jetovimut method, Have 1-8 contemplation is base. (-แบบปัญญาวิมุติมีฌาน ๑-๔ เป็นบาท แบบเจโตวิมุติ ฌาน ๑-๘ เป็นบาท)
-. Anapanasati practice to be very effective. (-เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก)
-. Anapanasati practice to be 4 Stipatthan. (-เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์)
- 4 Stipatthan practice to be 7 Phochchong. (-เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์)
-7 Phochchong practice to be Vissha and Vimut. ( perception and release ) (-เจริญโพชฌงค์ 7 ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์)
11. Noble Eightfold Path, How is the middle line? , How happen? , Where to appear and located? (อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอย่างไร? เกิดขึ้นได้อย่างไร? เกิดที่ไหนและตั้งอยู่ที่ไหน?)
How Noble Eightfold Path set is correct and set wrong? (-มรรคมีองค์ 8 ที่ตั้งไว้ถูกและตั้งไว้ผิด)
12. The 4 truth (สัจจะ ๔),
{–By Ordinary appearance (สามัญลักษณะ), –By The 4 Charity Ariyasat (Four Noble Truths) (อริยสัจ 4), –By Mental Relationship (ปฏิจจสมุปบาท), –By Time Line (กาลเวลา)}
13. 4 Meals (อาหาร ๔), 3 S̄ạngk̄hār (สังขาร 3 ), The 3 Life Worlds (ภพ 3), The 4 Quality of Mental life ภูมิ 4
14. Category of Contemplation (ประเภทของฌาน)
-Mundane Contemplation (โลกียะฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4)
-Lucrative Contemplation (โลกุตตระฌาน วิปัสสนาจิต มัคคจิต ผลจิต)
15.Mental Relationship (Charity Patijjasamuppabath Sermon practice = ปฏิจจสมุปบาท)
Good condition, Singularities and Various (-นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ)
Charity Patijjasamuppabath Sermon or Mental Relationship in Sermon. (-ปฏิจจสมุปบาทในพระสูตร)
Charity Patijjasamuppabath Sermon or Mental Relationship in Metaphysics. (-ปฏิจจสมุปบาทในพระอภิธรรม)
Charity Patijjasamuppabath Sermon or Mental Relationship in 4 Charity Ariyasat. (Four Noble Truths) (-ปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ 4)
16. Emancipation (อาสาวักขยญาณ)
Tom Yum Goong compare with Emancipation. (-ต้มยำกุ้ง เปรียบเทียบกับ อาสาวักขยญาณ)
What is Wisdom to Know 3 Greatness Expertise by 64 Symptom? (-ปัญญาในการรู้จักความชำนาญแห่งอินทรีย์ 3 โดยอาการ 64)
17. More than 60 element of each 4 kind Lucrative Mental. {องค์ธรรมต่าง ๆ มากกว่า 60 ในมัคคจิต 4 แต่ละดวง}
18.The 19 Prosperous Lucrative Mental Practical Vipassana Jetovimut. (มัคคภาวนา 19 ประการ)
19. The 73 Lucrative Mental Perceptions (ญาณ 73)
20. The difference kind of collective Mental. (สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้)


5,944


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย