รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนครับ

 สุมล   10 พ.ย. 2557

สวัสดียามเช้าครับ

สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ทีมบัณฑิตอาสาไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย
Mr Michael, Mr Ron(เพื่อน Michael), น้องดาว (มาจาก Australia )
, กัส ,อ้อ ,แพรว ,โต้ง ,อาจมีเพิ่ม 2 คน รอการยืนยันอยู่ครับ

ใยรักทอถักด้วย ............... เมตตา
เติมแต่งกรุณา ................. มอบไว้
ยังจิตมุฑิตา .................... อิงโอบ ...... ถนอมรัก
ยามทุกข์ส่งสุขให้ ............ แด่น้องของเรา

1.โรงเรียนบ้านสันดอน นักเรียน 75 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน ผู้อำนวยการ 1 คน
ขาดครูอีก 4 คน ต้องใช้งบประมาณ 4.8 แสนในการจ้างครู 4 คน

2.โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ นักเรียน 60 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน และไม่มีผู้อำนวยการ
ครูต้องทำหน้าที่บริหารแทนด้วย
ขาดครู 4 คน และขาด ผอ. 1 คน
ต้องใช้งบประมาณ 4.8 แสนในการจ้างครู 4 คน

3.โรงเรียนมหาราช 7 นักเรียน 400 คน
ขาดแคลนหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน พอช่วยตนเองได้
สถาบันปัณฑิตารมย์ให้บัณฑิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องหลักสูตรได้
แต่ผู้อำนวยการใกล้เกษียณในปี 2559

4.ไปเยี่ยมโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีก 3 โรงเรียน.รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
โทร.089-766-2373.


• [15 นาที] สมาธิเพื่อการปล่อยวาง | โรคหายถ้าใจเบา | Meditation for relaxation and inner peace

• ๔๑.ปางเปิดโลก

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ชีวิตเรามีค่า เพราะมีเวลาจำกัด ยิ่งสำนึกในความไม่เที่ยงของชีวิต ก็ยิ่งสำนึกในค่าของมัน

• ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด ทำ 3 นิสัยนี้ทุกวัน 1 เดือน คุณจะดีขึ้น! | EP.111

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย