หัวใจของการดำเนินมรรค | สมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610


#อริยสัจ #ฟังธรรม #กิเลส
ตอบปัญหา สนทนาธรรม กับพระอาจารย์ต้น

-----------------------------------
พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรเข้าถึง ควรระลึกถึงอยู่บ่อยๆ ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ย่อมไปสู่สุคติ ...ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานฯ

-----------------------------------
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
Cr. ศศิภาวัน ธรรมปัญญา
--------------------------------
ติดตาม รับฟังธรรมะเพิ่มเติมได้ที่


/ dhammanava

------------------------------------------
หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

-----------------
"DHAMMANAVA' ยินดีอนุญาตให้ผู้ที่สนใจแนวทางการแสดงธรรมของพระอาจารย์ต้นสามารถนำไปเผยแผ่และส่งต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เว้นไว้แต่นำไปเพื่อแสวงหาผลกำไร ฯ.

-----------------
#กิเลส #ฟังธรรม #อริยสัจ

ธรรมนาวา DHAMMANAVA

 เปิดอ่านหน้านี้  146 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย