ทุกครั้งที่เราฝืนความเคยชินที่ไม่ดีไม่งาม ความเศร้าหมองของจิตย่อมน้อยลง ความตั้งมั่นในสิ่งดีงามย่อมเพิ่มมากขึ้น ตัวบุญเกิดขึ้นตรงนี้"บุญเกิดจากการกระทำด้วยกาย วาจา ใจที่ชำระจิตใจ คือการกระทำที่ขัดเกลากิเลสและเสริมพลังความดีภายในใจเรา การรักษาศีลถือว่าเป็นที่มาของบุญ เพราะผู้รักษาศีลต้องรู้จักปล่อยวางเจตนาเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่น ทุกครั้งที่เราฝืนความเคยชินที่ไม่ดีไม่งาม ความเศร้าหมองของจิตย่อมน้อยลง ความตั้งมั่นในสิ่งดีงามย่อมเพิ่มมากขึ้น ตัวบุญเกิดขึ้นตรงนี้"

พระอาจารย์ชยสาโร

2,971


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย