อันใดทำ ความชั่วลดหาย ความดีงอกงามได้ อันนั้นทำแหละดี
อันใดทำ ความชั่วลดหาย ความดีงอกงามได้ อันนั้นทำแหละดี

…

การปฏิบัติตามพุทธวจนะ ก็ต้องจับหลักให้ตรงให้มั่น นั่นคือหลักที่เป็นไปตามพุทธวจนะว่า

อันใดจัดอันใดทำ อกุศลเจริญ กุศลเสื่อมหาย อันนั้นควรละควรเว้น

อันใดจัดอันใดทำ อกุศลเสื่อมหาย กุศลงอกงามขึ้นไป อันนั้นควรจัดควรทำ

ว่ากันตามหลักใหญ่หลักแกนนี้ก่อน เรื่องซับซ้อนค่อยว่าอีกที

หนังสือ รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๘๒ - ๘๓   
 2,814 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย