ไม่ใช่นิ่งเพื่อนิ่งนะ แต่นิ่งเพื่อรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่ไม่นิ่ง

"ไม่ใช่นิ่งเพื่อนิ่งนะ
แต่นิ่งเพื่อรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่ไม่นิ่ง"

พระอาจารย์ชยสาโร

------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro

 2,728 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย