ตัณหานำไปสู่ความยึดติด ฉันทะนำไปสู่ความหลุดพ้น

พระพุทธองค์ทรงสอนว่าตัณหาเป็นสิ่งที่พึงละ แต่ฉันทะ (ความอยากในฝ่ายปัญญา) เป็นสิ่งที่พึงสร้างและพัฒนา
ฉันทะหมายถึงความต้องการ ความใฝ่ใจ ความกระตือรือล้น และความมุ่งมั่นอันเกิดจากสัมมาทิฏฐิ แสดงให้เห็นชัดในสัมมาวายาโมหรือความพากเพียรชอบ

ฉันทะมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งดีงามและคุณธรรมจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ และการค้นพบความจริงของสิ่งต่างๆ

ฉันทะตั้งอยู่ในปัจจุบัน มุ่งที่จะให้การกระทำนั้นมีคุณภาพและความหมายมากที่สุด แทนที่จะมุ่งที่ผลของการกระทำให้เพลิดเพลินพอใจจากการได้รับผลนั้น ฉันทะอาจมีความสุขในการทำงานร่วมอยู่ด้วยแต่ความสุขนั้นยังไม่ใช่เป้าหมายของฉันทะ

ฉันทะสร้างพลังต่อจิตใจ ไม่ทำให้ใจหงุดหงิดขุ่นมัว ประมาทหรือหดหู่ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งกับตัวเองหรือคนอื่น

ตัณหานำไปสู่ความยึดติด ฉันทะนำไปสู่ความหลุดพ้น

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

-------------------------------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro   
 2,909 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย