ไม่ต้องการอะไร ก็สบายใจเหลือ
ไม่ต้องการอะไร ก็สบายใจเหลือ

- พุทธทาสภิกขุ   
 2,792 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย