คำว่าชีวิตแปลว่าไม่ตายหรือแปลว่าเป็นอยู่ ถ้าเป็นอยู่ต้องสดชื่น เหมือนใบไม้ที่เขียวสดเพราะมันมีความสดชื่น ...


คำว่าชีวิตแปลว่าไม่ตายหรือแปลว่าเป็นอยู่
ถ้าเป็นอยู่ต้องสดชื่น เหมือนใบไม้ที่เขียวสดเพราะมันมีความสดชื่น

ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นชีวิตจริงก็หมายความว่าสดชื่น
ถ้าไม่สดชื่นไม่ใช่ชีวิตที่ถูกต้องตรงความหมายของคำว่าชีวิต

ฉะนั้นเราจะเป็นอยู่อย่างสดชื่น ชุ่มชื่นเบิกบาน
ก็ต้องเป็นอยู่ด้วยจิตที่ไม่ร้อนเป็นไฟ ไม่ไปแบกหามอะไรเอาไว้ให้หนักอยู่

- พุทธทาสภิกขุ -

2,954จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย