ทุกครั้งที่เราทำความชั่ว เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ชั่ว ทุกครั้งที่เราทำความดี เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดี ไม่มีใครสร้างโลกนี้ให้เรามาอยู่อาศัย เราสร้างกันเอง

 Webmaster  

ทุกครั้งที่เราทำความชั่ว
เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ชั่ว
ทุกครั้งที่เราทำความดี
เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดี
ไม่มีใครสร้างโลกนี้ให้เรามาอยู่อาศัย
เราสร้างกันเอง

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4927191814056132&set=pb.100064337808864.-2207520000.

3,183Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย