แทนที่จะมองเพ่งโทษหาข้อบกพร่องในสิ่งต่างๆ ของคนนั้นคนนี้ ให้เรามองความดีของคนอื่น ก็จะเหมือนมีกระแสดีงามไหลรินเข้ามาในจิตใจของเราตลอดเวลา
"เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำชีวิตให้ดีงามได้ ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการสร้างคุณงามความดี และเมื่อเราเห็นความงามของความดี ทั้งในตัวเองบ้าง ในกัลยาณมิตรของเราบ้าง ผู้คนรอบข้างบ้าง ก็ให้เราอนุโมทนาในความดีนั้น เชิดชูความดี และพยายามทำความดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เห็นความดีที่ไหน ให้เราอนุโมทนาที่นั่น จิตใจของเราจะเบิกบานตลอดเวลา

บางทีการทำความดีของตัวเองยังจำกัดอยู่ แต่ว่าเมื่อเรายินดีและอนุโมทนาในความดีของคนอื่น เรียกว่ามันไหลมาตลอดเวลา แทนที่จะมองเพ่งโทษหาข้อบกพร่องในสิ่งต่างๆ ของคนนั้นคนนี้ ให้เรามองความดีของคนอื่น ก็จะเหมือนมีกระแสดีงามไหลรินเข้ามาในจิตใจของเราตลอดเวลา จิตใจของเราก็จะเบิกบานด้วยธรรม"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,796 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย