การเสียสละความสะดวกสบายเป็นครั้งคราว กล้าอดกล้าทนเพื่อฝึกพึ่งตนเอง ทำให้เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นจริงๆ ในชีวิต

 Webmaster  


"การเสียสละความสะดวกสบายเป็นครั้งคราว กล้าอดกล้าทนเพื่อฝึกพึ่งตนเอง ทำให้เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นจริงๆ ในชีวิต อะไรไม่จำเป็น เมื่อไปอยู่ในที่ที่หลอกตัวเองได้ยาก กิเลสคือสิ่งเศร้าหมองที่เรายังไม่ได้จัดการก็ปรากฏชัด ทำให้เราสำนึกในภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราเห็นความสำคัญของการชำระจิตของตน"

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org?__tn__=-UC*F

3,080Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย