การเสียสละความสะดวกสบายเป็นครั้งคราว กล้าอดกล้าทนเพื่อฝึกพึ่งตนเอง ทำให้เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นจริงๆ ในชีวิต

"การเสียสละความสะดวกสบายเป็นครั้งคราว กล้าอดกล้าทนเพื่อฝึกพึ่งตนเอง ทำให้เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นจริงๆ ในชีวิต อะไรไม่จำเป็น เมื่อไปอยู่ในที่ที่หลอกตัวเองได้ยาก กิเลสคือสิ่งเศร้าหมองที่เรายังไม่ได้จัดการก็ปรากฏชัด ทำให้เราสำนึกในภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราเห็นความสำคัญของการชำระจิตของตน"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,514 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย