ทุกข์มีอยู่ ไม่ใช่เราเป็นทุกข์
อริยสัจ ข้อที่ ๑ คือ ทุกข์มีอยู่ ไม่ใช่เราเป็นทุกข์
ตราบใดที่ยังรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์
ยึดมั่นว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์
เราไม่มีทางที่จะกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์ได้

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,670 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย