ไม่ว่าปีไหน ไหว้สิ่งนี้ประเสริฐ (กำเนิดศาสนา)

 tongsamut   2 ม.ค. 2556

นี่แหละคือ สรณะ ประเสริฐล้ำ
เป็นทางนำ ให้ถึงสุข เกษมศานติ์
เมื่อทุกคน ถึงรัตนตรัย ไหว้กราบกราน
ย่อมจะถึง ซึ่งนฤพาน ผ่านทุกข์เอย..
(ที่มาหของคำกลอน)

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

พาหุง เว สะระนัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ

มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดภัยคุกคามแล้ว, ก็ถือเอาภูเขาบ้าง

อารามะทุกรุกขะเจต์ยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา,

ป่าไม้บ้าง, อาราม และรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ;

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง,

นั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลย, นั่น มิใช่สรณะอันสูงสุด;

เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.

เขาอาศัยสรณะ นั่นแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระนัง คะโต,

ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว;

จัตตาริ อะริยะสัจจาริ สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ,

เห็นอริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ;

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

คือเห็นความทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้,

อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง

และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐ เครื่องถึงความระงับทุกข์;

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง

นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษม, นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด

เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.

เขาอาศัยสรณะ นั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
สาธุในธรรม...ขอรับ
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย