มาฝึกการเป็นผู้ให้ -:- ใบอ่อน .. สิต้องหัด -:-

 หิ่งห้อยน้อย   4 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพาน
ฟังอยู่ด้วยดี ... ย่อมได้ปัญญา

เป็นผู้ไม่ประมาท มีวิจาร คนทำเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ
เป็นผู้หมั่น ...ย่อมหาทรัพย์ได้

คนย่อมได้ชื่อเสียง ...เพราะความสัตย์
ผู้ให้ ...ย่อมผูกมิตรไว้ได้

บุคคล ใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา
มีธรรม ๔ ประการนี้คือ 
สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ  
บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกhttp://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=15&item=845&items=1&preline=0เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


๏ แม่มีเพียง สมบัตินี้ ที่ให้เจ้า
เพี่อขัดเกลา อบรม บ่มนิสัย
รู้จักละ รู้จักวาง อย่าร้างไกล
ของการเป็น ผู้ให้ ในโลกา ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย