ผู้หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ

 หิ่งห้อยน้อย   24 ก.พ. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ เหล็กเชือกไม้ ตรึงอีก . ขื่อคา
ใส่คออย่างแน่นหนา ...... ถอดได้
ถูกจำเนื่องเวลา ............ ครบถอด สิ้นเฮย
บ่ ได้แน่นหนาไซร้ ........ ปลดได้ดังหวัง

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ เครื่องจองจำมั่นคง ..... ยากปลด ทิ้งเอย
ทรัพย์สิน มากหรือลด .... ผูกแน่น
รัก หวง ห่วง กำหนด ...... ของข้าฯ
ทะยานอยากคว้าแล่น .... จิตพุ่งยึดตน

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ รัก หวง ห่วง ในบุตร ... ธิดา
เพื่อนสนิท มิตร ภรรยา .. ทั้งสิ้น
สามี ศฤงคารนานา ........ คาขื่อ
เครื่องจองจำหย่อนดิ้น ... ยากแท้ปลดลง

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ปราชญ์ผู้ออกจากกาม . เนกขัมม์
น้อมจิตลงสู่ธรรม .......... คลุกเคล้า
ทำลายเครื่องจองจำ ...... หมดสิ้น แล้วนา
ตัดอาลัยรื่นเร้า ............. จิตสิ้นตัณห์ทรามเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
อนุโมทนา สาธุ
สาธุ สาธุ เจริญในธรรม
 เปิดอ่านหน้านี้  5727 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย