ปุถุชนจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ แลเป็นผู้เจริญอรหัตตมัคค ได้หรือไม่

 หิ่งห้อยน้อย   26 เม.ย. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ปุจฉา ... ???

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึง

๑.การที่บุคคลทั่วไปจะสามารถรู้ว่าภิกษุรูปใด หรือบุคคลใด
เป็นพระอรหันต์ หรือกำลังเจริญอรหัตตมัคคนั้นเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร

๒. การมีศีล ความสะอาด กำลังใจของตน และปัญญา จะรู้ได้อย่างไร


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 

   
วิสัชนา
๑. บุคคลธรรมดาที่ยังมีเหย้าเรือน ยังยินดีในกาม
ยากที่จะรู้ได้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์
ยากที่จะรู้ได้ว่าบุคคลใดกำลังเจริญอรหัตมัคค


๒. จะรู้ว่าบุคคลใดมีศีล
พึงรู้ได้ด้วยการคบหา หรืออยู่ด้วยกัน
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ใช่ระยะเวลาสั้น
จะต้องใช้การพิจารณาโดยแยบคาย โดยถ่องแท้
และคนมีปัญญาเท่านั้นจะทราบได้ ผู้มีปัญญาทรามไม่สามารถทราบได้


๓. จะรู้ว่าบุคคลใดหมดจด หรือเป็นคนสะอาด
พึงรู้ได้โดยการปราศรัย
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ใช่ระยะเวลาสั้น
จะต้องใช้การพิจารณาโดยแยบคาย โดยถ่องแท้
และคนมีปัญญาเท่านั้นจะทราบได้ ผู้มีปัญญาทรามไม่สามารถทราบได้


๔. จะรู้ว่าเกิดกำลังใจ
พึงรู้ได้เมื่อเกิดอันตรายแก่ตน
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ใช่ระยะเวลาสั้น
จะต้องใช้การพิจารณาโดยแยบคาย โดยถ่องแท้
และคนมีปัญญาเท่านั้นจะทราบได้ ผู้มีปัญญาทรามไม่สามารถทราบได้


๕. จะรู้ว่าบุคคลใดมีปัญญา
พึงรู้ได้โดยการสนทนาโต้ตอบ พูดคุย ปรึกษาหารือ
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ใช่ระยะเวลาสั้น
จะต้องใช้การพิจารณาโดยแยบคาย โดยถ่องแท้
และคนมีปัญญาเท่านั้นจะทราบได้ ผู้มีปัญญาทรามไม่สามารถทราบได้


***************************
ปราศรัย หมายถึง
การพูดด้วยไมตรีจิต, เป็นการแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย