กรรมเก่า-กรรมใหม่-กรรมข้างหน้า

 ลูกโป่ง  

เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกรรมที่แยกเป็น 3 ส่วนคือ
กรรมเก่า-กรรมใหม่-กรรมข้างหน้า

ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรรมทั้ง 3 ส่วนว่า

กรรมเก่า (ในอดีต) เป็นอันผ่านไปแล้ว เราทำไม่ได้ แต่เราควรรู้
เพื่อเอาความรู้จักมันนั้น มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปรับปรุงกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

กรรมใหม่ (ในปัจจุบัน) คือกรรมที่เราทำได้
และจะต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด ตรงนี้เป็นจุดสำคัญ

กรรมข้างหน้า (ในอนาคต) เรายังทำไม่ได้
แต่เราสามารถเตรียม หรือวางแผนเพื่อจะไปทำกรรมที่ดีที่สุด
ด้วยการทำกรรมปัจจุบัน ที่จะพัฒนาเราให้ดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น
จนกระทั่ง เมื่อถึงเวลานั้น เราก็จะสามารถทำกรรมที่ดี
สูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขั้นเป็นกุศลอยางเยี่ยมยอด
นี่แหล่ะคือ คำอธิบายที่จะทำให้มองเห็นได้ว่า
ทำไมจึงว่า คนที่วางใจ ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรม (เก่า) นั้นแล
กำลังทำกรรมใหม่ (ปัจจุบัน) ที่ผิด เป็นบาป คือ...ความประมาท

ได้แก่การปล่อยปละละเลย อันเกิดจาก...โมหะและมองเห็นเตุผลด้วยว่า
ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้หวังผลจากการกระทำ

ขอย้ำอีกครั้งว่า กรรมใหม่สำหรับ ...ทำ...
กรรมเก่าสำหรับ ...รู้... อย่ามัวรอกรรมเก่า ที่เราทำอะไรมันไม่ได้แล้ว
แต่หาความรู้จากกรรมเก่านั้น
เพื่อเอามาปรับปรุงการทำกรรมปัจจุบัน
จะได้พัฒนาตัวเราให้สามารถทำกรรมอย่างเลิศประเสริฐได้ในอนาคต

:: พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)


• ตัวศาสนาคือความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.05

• โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาคจบ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

• "สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย