อวิชชาไม่มี ผู้ทุกข์ก็ไม่มี - พระอาจารย์ต้น_201212

 Webmaster  

อวิชชาไม่มี ผู้ทุกข์ก็ไม่มี - พระอาจารย์ต้น_201212

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
อธิบายอริยสัจ๔ ,อวิชชา ฯลฯ
-----------------------------------
พิจารณา ธาตุ ขันธ์ อายตนะ
ให้เห็นด้วยปัญญาว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน

-----------------------------------
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563
ณ สถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา จังหวัดเชียงราย

--------------------------------
ติดตาม รับฟังธรรมะเพิ่มเติมได้ที่


/ dhammanava

------------------------------------------
หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

160


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย