ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 5

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 5


ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 5

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( วิปัสสนา ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. สมถะ วิปัสสนา
02. สติปัฏฐาน 4
03. กายานุปัสสนา
04. เวทนานุปัสสนา
05. จิตตานุปัสสนา
06. ธัมมานุปัสสนา
07. โพชฌงค์ 7 องค์แห่งการตรัสรู้
08. ขันธ์ 5 หัวใจของวิปัสสนา
09. เทคนิคทำวิปัสสนาลงไปในระบบขันธ์ 5
10. พิจารณาตามเห็นความไม่เที่ยง
11. พิจารณาปล่อยวาง โค้งสุดท้ายของชีวิต
12. พิจารณาขันธ์ 5 มีแต่สภาวะธรรมชาติ
13. สรุปเทคนิคพิจารณาให้เกิดความจางคลาย
14. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9DFlu0Czlag

229


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย