ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )

 Webmaster  

หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 9/12

(ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )

รายการธรรมะรับอรุณ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 เปิดอ่านหน้านี้  2,357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย