ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

รายการธรรมะรับอรุณ 1 / 12

หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 เปิดอ่านหน้านี้  2,339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย