490525 เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา

 Webmaster  

490525 เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา

490525 เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
4 / 34

ธรรมกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
เรื่อง เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา 490525   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oon-NyH-ak0&list=PLPzXiy5L8ORaEMAZ0dNq4Nw3iHhtOKzH4&index=4

2,954


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย