มหาจุฬาฯเชียงใหม่นำพระนิสิต ไทย-ต่างประเทศปฏิบัติธรรม


พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ นำพระนิสิตตั้งแต่ปี 1-4 ทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 675 รูปปฏิบัติธรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติของพระนิสิต เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติไปเผยแผ่ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม และจัดปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษ คือ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ระหว่างวันที่ 7-16 ธ.ค.2555 โดยปฏิบัติธรรมตามวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

- พระนิสิตปีที่ 1 จำนวน 118 รูป ปฏิบัติธรรมที่วัดดอยสัพพัญญู ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
- พระนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 113 รูป ปฏิบัติธรรมที่วัดสมเด็จดอยน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม
- พระนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 105 รูป ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
- พระนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 รูป ปฏิบัติธรรมที่วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง
- พระนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา จำนวน 46 รูป ปฏิบัติธรรมที่ สวนไผ่แก้ว ต.หนองหาร อ.สันทราย
- พระนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาภาษาบาลี จำนวน 29 รูป ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสุนันทา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
- พระนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาภาษาบาลี ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำเมืองออน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน
- และพระนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 121 รูป ปฏิบัติธรรมสองสาย คือ สายที่ 1 ปฏิบัติธรรมสัญญโต ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด สายที่ 2 ปฏิบัติธรรมที่วัดป่านิรมิต ต.แม่แตง อ.แม่แตง

สำหรับพระนิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการ สาขาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 11 รูป มีกำหนดปฏิบัติธรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1-6 ม.ค.2556 ที่วัดดอยซิว ต.สันทราย อ.สันกำแพง และครั้งที่ 2 วันที่ 24-28 มกราคม 2556 ที่วัดร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2827 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย