พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด น

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
นกุลบิดา - นที
นทีกัสสป - นวังคสัตถุศาสน์
นหารู - นันทะ
นันทกะ - นาคเสน
นาคาวโลก - นานาสังวาส
นาบี, นบี - นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ
นารายณ์ - นาลันทา
นาสนะ - น้ำทิพย์
น้ำอมฤต - นิครนถนาฏบุตร
นิคหะ - นิพพานธาตุ
นิพพิทา - นิมิต
นิมิตขาด - นิโรธ
นิโรธสมาบัติ - นิสสารณา
นิสัย
นิสัยมุตตกะ - เนา


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 115 - 131.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย