พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด นาสนะ - น้ำทิพย์

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา


นาสนะ - น้ำทิพย์

นาสนะ ดู นาสนา

นาสนา ให้ฉิบหายเสีย คือ การลงโทษบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศ มี ๓ อย่าง คือ ลิงคนาสนา ให้ฉิบหายจากเพศคือให้สึกเสีย ๑ ทัณฑกรรมนาสนาให้ฉิบหายด้วยการลงโทษ ๑ สังวาสนาสนา ให้ฉิบหายจากสังวาส ๑

นาสิก จมูก

นาฬี ชื่อมาตราตวง แปลว่า ทะนาน ดู มาตรา

น้ำทิพย์ น้ำที่ทำผู้ดื่มให้ไม่ตาย หมายถึงน้ำอมฤต หรือน้ำสุรามฤตจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย