พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ผ, พ, ฟ, ภ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

ผ, พ, ฟ, ภ

ผทม - ผัสสาหาร
ผ้ากฐิน - ผ้าป่า
ผ้าวัสสาวาสิกสาฏิกา - โผฏฐัพพะ
พยัญชนะ - พรหมจรรย์
พรหมจารี - พรหมายุ
พร้อมหน้าธรรมวินัย - พระพุทธเจ้า
พระยม - พละ
พลความ - พหุพจน์, พหูพจน์
พหุลกรรม - พาวรี
พาหิย ทารุจีริยะ - พินทุกัปปะ
พินัยกรรม - พุทธกิจประจำวัน ๕
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
พุทธคารวตา - พุทธบริวาร
พุทธบริษัท - พุทธภาษิต
พุทธมามกะ
พุทธรูป - พุทธาธิบาย
พุทธานุญาต - เพื่อน
แพศย์ - โพธิ์, โพธิพฤกษ์
โพธิปักขิยธรรม - ฟูมฟาย
ภควา - ภพหลัง
ภยตูปัฏฐานญาณ - ภังคญาณ
ภงฺคํ - ภัตตุทเทสกะ
ภัตตุทศก์ - ภัททา กุณฑลเกสา
ภัททิยะ - ภาชกะ
ภาณวาร - ภาวนามัย
ภาวรูป - ภิกษุณี
ภิกษุณีสงฆ์ - ภุมมชกภิกษุ
ภุมมเทวะ - เภทกรวัตถุ
เภทนกปาจิตตีย์ - โภชนวรรค
โภชนะทีหลัง - โภชเนมัตตัญญุตา


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 177 - 209.
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย