พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ก

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
กกุธานที - กฐิน
กฐินทาน - กตัญญูกตเวที
กตัตตากรรม - กบิลดาบส
กบิลพัสดุ์ - กรรม ๓
กรรม ๑๒ - กรรมกิเลส
กรรมฐาน - กรานกฐิน
กรีษ, กรีส - กสิณ
กหาปณะ - กัณฑกสามเณร
กัณหปักข์ - กัปปิยภัณฑ์
กัปปิยภูมิ - กัมมวัฏฏ์
กมฺมวิปากชา อาพาธ - กัลลวาลมุตตคาม
กัสสปะ - กามราคะ
กามสมบัติ - กายคตาสติ, กายสติ
กายทวาร - กายสังสัคคะ
กายสัมผัส - กาลทาน
กาลเทศะ - กาสะ
กาสาวะ - กิจจาธิกรณ์
กิจในอริยสัจจ์ - กิเลสมาร
กิเลสวัฏฏ์ - กุฏฐัง
กุฏิภัต - กุมารีภูตา
กุรุ - กุศลกรรมบถ
กุศลธรรม - กูฏทันตสูตร
เกตุมาลา - โกณฑัญญะ
โกธะ - โกศล
โกสละ - โกฬิวิสะ


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 1 - 25.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย