ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จประพาสพระราชอุทยาน

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย