อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ

 DhammathaiTeam  Anna Love Love

อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ
พระเทวีอุพพรี (ด้วยขี้ควาย) กำเนิดเป็น ภรรยาเก่าของภิกษุนั้น
พระเจ้าอัสสกะ กำเนิดเป็น ภิกษุผู้ตัดกิเลสไม่ขาด
พระดาบส เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vgEtvE9dT6M

11,649
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย