"พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" (สมเด็จพระญาณสังวร)


<
 "พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม"

" .. คุณของพระศาสนาที่สุดประเสริฐในโลกคือ "พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาที่ผู้รู้จริง" รู้ถูกต้องย่อมรู้ชัดว่า มีคุณสมบัติดั่งเพชรแท้ น้ำงามบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่มีวัตถุแปลกปลอมใด

"ไม่มีความสกปรกเศร้าหมองใด จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเพชรได้แม้แต่น้อย" ได้แต่เพียงห้อมล้อมอยู่ภายนอกเท่านั้น ดังนั้นที่มีการกล่าวว่า พระพุทธศาสนาเศร้าหมองแล้ว เสื่อมแล้ว จึงเป็นการกล่าวผิดอย่างสิ้นเชิง

"พระพุทธศาสนาไม่มีเศร้าหมอง พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม"

ผู้แวดล้อมหรือ "พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ประพฤติผิดศีลธรรมวินัย ขาดเมตตากรุณา" เช่นนี้ที่เป็นผู้สกปรก เศร้าหมองและเสื่อม "คือเสื่อมจากความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็น"

"ผู้ทำความเสื่อมความเศร้าหมอง จึงจะเป็นผู้เสื่อมผู้เศร้าหมอง" พระพุทธศาสนาไม่ได้ทำความเสื่อมความเศร้าหมองใด ๆ แม้แต่น้อย "พระพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อม ไม่เศร้าหมองแม้แต่น้อย" ขอให้ช่วยกันถือหลักนี้ไว้

"เมื่อมีผู้ทำบาปทำอกุศล ทำความสกปรกเศร้าหมองผิดศีลผิดธรรมวินัยมีมากมายขึ้นเพียงไร" ก็ให้รู้ว่าเขาเหล่านั้นทำตัวเขาเองให้สกปรกเศร้าหมอง มีความน่ารังเกียจ มีความเสื่อมจากสิริมงคลและความเจริญด้วยคุณงามความดีนานาประการ

"ผู้ที่ทำความชั่วร้ายต่าง ๆ มีใจที่สกปรกด้วยอำนาจของกิเลสที่รุนแรง สามารถทำให้โลกนี้วุ่นวายเดือดร้อนได้ " ดังที่กำลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ ความเดือดร้อนวุ่นวายน่าสะพึงกลัวที่พากันต้องเผชิญอยู่หนักหนาในขณะนี้ .. "

พระวรธรรมคติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   
 6,444 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย