ผลของความไม่มีศีล


 "ผลของความไม่มีศีล"

" .. "ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีล" ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส "เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความไมมีศีล ความไม่มีศีลเป็นการทำใหจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข"

ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส แสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข "ผู้ทำเหตุคือความไม่มีศีลย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"

สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 

4,177


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย