ต้องรู้จักเลือก : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  


หญ้าหรือต้นไม้ที่มีดอกผลก็ดีย่อมมีทั้งคุณและโทษ
วัตถุก็มีดีบ้างเลวบ้าง เช่น เงินปลอมก็มี ทองปลอมก็มี
จริงก็มี ไม่จริงก็มี... คนก็เหมือนกัน
ของที่มีอยู่บนพื้นหน้าของดินมันก็มีอยู่อย่างนี้
ของกินเราก็ต้องเลือก คนก็ต้องเลือกเช่นเดียวกัน

ถ้าเรารับเอาคนชั่วไว้ใกล้ตัวเรา
ก็เท่ากับก่อไฟใกล้บ้านเรา
ถ้าเราให้อาหารคนชั่วๆก็เข้ามา
ถ้าเราให้กับคนดีๆ คนดีๆก็เข้ามา
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำความดี
"ทาน" ก็ต้องเลือกบุคคลที่ควรให้และทำสิ่งที่ควรทำ
เช่น พระอยากฉันนมหรือโอวัลตินในเวลาวิกาลเช่นนี้
เราถวายไปก็ย่อมเกิดโทษทั้งตัวเราและผู้รับด้วย

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ5,452จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย