"ปัญญาในพุทธศาสนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "ปัญญาในพุทธศาสนา"

" .. การพิจารณาปัญญานั้น "โดยมากพิจารณาเกี่ยวกับรูปขันธ์เสียก่อน รูปขันธ์ได้แก่กายของเรา" เราจะพิจารณา "หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะทั้งหมดนี้" ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไปทีละส่วน ๆ จนซาบซ่านถึงกันหมด

"โดยความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีอนุโลมปฏิโลม" พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนชำนิชำนาญ หลายครั้งหลายหน "ปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นไปเอง"

ทีแรกก็ถูไถกันไปบ้าง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง "คำว่าอนิจจังเป็นอย่างไร" ที่ท่านว่าอนิจจัง คือความไม่เที่ยง ความแปรสภาพ "แล้วในกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปรสภาพ หรือมีอะไรบ้างที่แปรสภาพ" ให้เห็นทั้งความแปรสภาพของมัน ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย "นี่ท่านเรียกว่าปัญญา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2784&CatID=2

5,443

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย