พึงมอบการกระทำอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบคำพูดอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบความคิดอันกอปรด้วยเมตตา ... ด้วยความอ่อนน้อม


พึงมอบการกระทำอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบคำพูดอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบความคิดอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบเวลาที่เรามี
พึงมอบความรู้ที่เรามี
พึงมอบความอุ่นใจ
พึงมอบกำลังใจ
พึงมอบคำติชมเสนอแนะ
พึงมอบความเคารพ
พึงมอบการให้อภัย
พึงมอบความจริงที่เรารู้
ด้วยความอ่อนน้อม

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ

2,940


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย