ปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา คือการกลับคนเลวให้เป็นคนดี กลับความทุกข์ให้เป็นความสุข


ปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา คือการกลับคนเลวให้เป็นคนดี กลับความทุกข์ให้เป็นความสุข
-พุทธทาสภิกขุ-

ปาฏิหาริย์ของพุทธศาสนา
#หอจดหมายเหตุพุทธทาส

2,858


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย