วงล้อแห่งธรรมะ

 บัณฑิตอุดร  


เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา, ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา,
จกฺขุกรณี ญาณกรณี, อุปสมาย อภิญญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตีติฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.

“วงล้อแห่ง ธรรมะ สุดประเสริฐ
วงล้อเลิศ หมุนไป ให้แก่นสาร
วงล้อแห่ง ชีวี นีรวาน
วงล้อกาล ธรรมจักร ได้ผลักดัน”. (บัณฑิตอุดร)

************


6,049

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย