ทางเดินของชีวิต

 DhammathaiTeam  

ทางเดินของชีวิต


พระธรรมเทศนา เรื่อง ทางเดินของชีวิต

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Xuxwn-vTtKk

3,010
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย