ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ “ผ้าป่ากองทุนบุญที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ”

 rattikornb  

พุทธวจนสถาบัน ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง (วัดนาป่าพง) ทำหน้าที่เผยแผ่ “พุทธวจนธรรมวินัย”

เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงประกาศไว้ดีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันมีพุทธบริษัทเกิดความเข้าใจ เห็นประโยชน์ ได้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารสถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับได้ อีกทั้งที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาอุทกภัย จนเกิดความเสียหายขึ้น มูลนิธิพุทธโฆษณ์ได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงจัดโครงการ “ผ้าป่ากองทุนบุญที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธวจนสถาบัน ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง” วัดนาป่าพงขึ้น เพื่อจัดซื้อที่ดินประมาณ ๘๐ ไร่เศษและสิ่งปลูกสร้างสำหรับรองรับจำนวนพุทธบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในกองทุนบุญที่ดินฯ จากจำนวนทั้งหมด ๖๙,๐๐๐ กองๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ต่อพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าว

http://download.watnapahpong.org/data/buddhakos/wnpp_refurbishment.pdf https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

3,817


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย