ขอเชิญชวนเพื่อนสหธัมมิกทั้งหลาย มาปฏิบัติตามพระธัมม์วินัยกันเถิด

 songwsm     16 ม.ค. 2555

พระวินัยบัญญัตินี้ เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา
......... ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งจิตอุตสาหะประมวลวินิจฉัย จากพระคัมภีร์มหาวิภังค์ จัดทำเป็นอัตถศนธิพระปาฏิโมกข์ แปลความจากภาษาบาฬีเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เมื่อบรรพชิตท่านใดปฏิบัติด้วยดีแล้ว ย่อมจะมีอานิสงส์ ๑๐ ประการ ตามที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ และย่อมมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยดียิ่งขึ้น

......... หากเพื่อนสหธัมมิกท่านใด มีความศรัทธา ประสงค์เจริญตามรอยพระบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งหวังแก่นสารในพระพุทธศาสนา มุ่งหวังต่อกุศลธัมม์ มุ่งหวังการพ้นทุกข์จากวัฏฏสังสาร ย่อมยินดีปฏิบัติตาม ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนบอกทางให้ไว้

......... และทางวัดยังมีธัมมะบำรุงกุศล ที่เป็นสุญญตะ สำหรับบรรพชิต ประกอบด้วยพระสูตต์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยข้อปฏิบัติ ข้อคิด และคติเตือนใจต่อบรรพชิตโดยเฉพาะ และยังสอดแทรกภาพยนตร์พระพุทธกิจสามมิติ เพื่อความเจริญพระพุทธานุสสติ รำฦกถึงพระธัมมสามีผู้เป็นเจ้าของธัมมะนี้อีกด้วย

......... เพื่อนสหธัมมิกท่านใดมีความประสงค์จะปฏิบัติ เพื่อชำระจิตของตนให้ห่างไกลจากกองกิเลส เพื่อเป็นพื้นฐานของอริยมัคค์ เพื่อการบรรลุถึงความพ้นจากกองทุกข์ สู่กระแสพระนิพพาน ตามที่พระพุทธองค์ประทานให้ไว้ ทางวัดมีความยินดีจัดให้โดยไม่คิดมูลค่า ถ้าสมณะท่านใดสนใจ แผ่นสื่อบันทึกดังกล่าวมานี้ ถ้าท่านมีแผ่นเปล่าชนิด DVD ช่วยนำมาบันทึกด้วย เพราะด้วยทางวัดมีแผ่นบันทึกน้อย

... การทำอุโบสถกัมม์ต่างๆ-อุโปสถสังฆกัมม์-อัตถศนธิพระปาฏิโมกข์-ปวารณากัมม์ รวมเวลาประมาณ ๙ ชั่วโมง ใช้แผ่นชนิด DVD ๓ แผ่น ต่อ ๑ ชุด
... ส่วนธัมมะบำรุงกุศล สำหรับสมณะและฆราวาส ใช้แผ่นชนิด DVD ภาณวารละ ๑ แผ่น


3,662


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย