ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่าง

 svsvsv@thaimail.com    

ดอกไม้พระราชทาน
.....................................................
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ไทย

.................................................................................
พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต วัดหนองหว้า เพชรบุรี
คุณ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ( ป๋อ ) น.ส. พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ( ปู )ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม พสกนิกรไทย


ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่าง
หิริ ความละอายแก่ใจ. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว.

คาถาชนะมาร ( หัวใจพาหุง ) พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ
  3,549 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย