หล่อระฆังเสร็จแล้ว เชิญร่วมสร้างหอระฆัง ๒,๕๐๐ กองๆละ ๑๐๐ บาท

 dham    12 ม.ค. 2555

ด้วยวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บอกบุญร่วมหล่อระฆัง และได้หล่อระฆังเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๕ บัดนี้ก็เหลือแต่การสร้างหอระฆังโดยชั้นบนเป็นหอระฆัง ชั้นล่างเป็นหอสมุดและหอสวดมนต์ ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยการร่วมสร้างหอระฆังในครั้งนี้ จำนวน ๒,๕๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ก็ด้วยวัตถุประเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีทุนทรัพย์น้อยได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทั่วหน้ากันด้วย ทั้งนี้การบุญนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยแรงจิตศรัทธาของท่านผู้ใจบุญทุก ๆ ท่าน
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” เลขบัญชี 545-0-14343-5ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. 089-8523498 E-mail : [url][url]dhamsan4@gmail.com[/url[/url]]


โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
มาเพิ่มเติมกำหนดการเททองหล่อระฆัง
กำหนดการเททองหล่อระฆัง
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๓๙ น. พระเถราจารย์ จำนวน ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อระฆัง
เวลา ๑๐.๔๐ น. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เถรานุเถระ รับอนุโมทนา


วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. จนถึง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมสมโภชน์งานหล่อระฆัง


• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า

• ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง

• ชีวิตเรามีค่า เพราะมีเวลาจำกัด ยิ่งสำนึกในความไม่เที่ยงของชีวิต ก็ยิ่งสำนึกในค่าของมัน

• สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความระวังในสิ่งทั้งปวงเป็นดี

• อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9

• วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย