กำหนดการทอดกฐินสามัคคีที่พักสงฆ์ สุจิตตรา พุทธมณฑสาย 2 ซอย 9 กรุงเทพมหานคร

 พืชมงคล  

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
ที่พักสงฆ์ สุจิตตรา พุทธมณฑสาย 2 ซอย 9 กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554
โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ( หลวงปู่ท่อน ญาณธโร )
รับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
และ
พระเดชพระคุณพระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เมตตามาร่วมอนุโมทนา

ที่พักสงฆ์ สุจิตตรา ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามดำริของพระเดชพระคุณ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร เพื่อให้เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ที่มีกิจธุระในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน ซึ่งปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุได้เริ่มมีมากขึ้น ทำให้สถานที่พักสงฆ์อาจจะไม่มีความสงบเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมของพระภิกษุและศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม
ดังนั้นทางคณะศรัทธาญาติโยมและคุณป้าสุจิตตรา ผู้ให้การอุปฏากที่พักสงฆ์แห่งนี้ ได้กราบปรึกษาและขออณุญาติจากท่านพระอาจารย์ไสว วังสวโร (อดีตพระอุปฎากหลวงปู่หลุยส์) ในการจัดองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทำการรวบรวมปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมนำมาเป็นทุนในการซื้อที่ดินข้างเคียง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำที่ดินดังกล่าวไปสร้างถาวรวัตถุ อันนำมาซึ่งความวุ่นวายไม่เหมาะแก่การเจริญสมณธรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่พักอยู่และศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม
ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ( หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ) ได้เมตตารับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พระเดชพระคุณพระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เมตตามาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย

โดยมีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554
7:00 – 8:00 น. องค์หลวงปู่และคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
8:00 – 9:00 น. ร่วมถวายจังหัน
9:00 – 10:00 น. ร่วมถวายองค์กฐินสามัคคี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์และองค์หลวงปู่ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้ปกปักรักษาอภิบาลท่านและครอบครัวให้ประสพแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในความสุจริตกาย วาจา ใจ ก็ขอให้ประสพความสำเร็จทุกประการและขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญมาจงเป็นพลวัตรปัจจัยให้ลุถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ


สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้ สามารถทำการโอนเงินเข้าบัญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขา พุทธมณฑลสาย 2
ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไสว วังสวโร เลขที่ 242-206783-4
หรือต้องการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 413 1632, 02 413 0097 หรือ 081 615 3857
     


3,862


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย